چهار اشتباه رایج در روایت وقایع عاشورا  

4 اشتباه رایج در روایت وقایع عاشورا

اشتباه اول: اوج عزاداری امام حسین(ع) ده روز اول ماه محرم الحرام است. بین سخنرانان و مداحان، مشهور است که هر شب را به یکی از شهدای کربلا اختصاص دهند؛ مثلاً شب سوم برای حضرت رقیه و شب هفتم را برای حضرت علی اصغر(ع) سوگواری می کنند و تاسوعا را نیز به حضرت عباس(ع) اختصاص می دهند. همین قرار داد بین مداحان و منبری ها باعث شده است که عده ای گمان کنند، حضرت رقیه روز سوم محرم به شهادت رسیده است و از همه بدتر اینکه گمان می

ادامه مطلب  

چهار اشتباه رایج در روایت وقایع عاشورا  

4 اشتباه رایج در روایت وقایع عاشورا

اشتباه اول: اوج عزاداری امام حسین(ع) ده روز اول ماه محرم الحرام است. بین سخنرانان و مداحان، مشهور است که هر شب را به یکی از شهدای کربلا اختصاص دهند؛ مثلاً شب سوم برای حضرت رقیه و شب هفتم را برای حضرت علی اصغر(ع) سوگواری می کنند و تاسوعا را نیز به حضرت عباس(ع) اختصاص می دهند. همین قرار داد بین مداحان و منبری ها باعث شده است که عده ای گمان کنند، حضرت رقیه روز سوم محرم به شهادت رسیده است و از همه بدتر اینکه گمان می

ادامه مطلب  

ابداع روش آندوسکوپی از رگ‌ها  

درون‌بین یا آندوسکوپ(Endoscope) ابزاری برای معاینه داخل مجراها و حفره‌های بدن است. این ابزار لوله‌ای شکل بوده در سرش دارای منبع نور، آینه و اغلب دوربین و ابزار بافت‌برداری می‌باشد. به صورت متداول آندوسکوپ به وسیله‌ای گفته می‌شود که از داخل مری وارد معده می‌شود و برای درون‌بینی قسمت‌های فوقانی دستگاه گوارش به کار می‌رود. این آندوسکوپ می‌تواند تصاویری با وضوح ۴۰۰ Desktop Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos ۴۰۰ پیکسل که به مراتب بهتر از"آنیوسکوپ

ادامه مطلب  

ابداع روش آندوسکوپی از رگ‌ها  

درون‌بین یا آندوسکوپ(Endoscope) ابزاری برای معاینه داخل مجراها و حفره‌های بدن است. این ابزار لوله‌ای شکل بوده در سرش دارای منبع نور، آینه و اغلب دوربین و ابزار بافت‌برداری می‌باشد. به صورت متداول آندوسکوپ به وسیله‌ای گفته می‌شود که از داخل مری وارد معده می‌شود و برای درون‌بینی قسمت‌های فوقانی دستگاه گوارش به کار می‌رود. این آندوسکوپ می‌تواند تصاویری با وضوح ۴۰۰ Desktop Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos ۴۰۰ پیکسل که به مراتب بهتر از"آنیوسکوپ

ادامه مطلب  

ابداع روش آندوسکوپی از رگ‌ها  

درون‌بین یا آندوسکوپ(Endoscope) ابزاری برای معاینه داخل مجراها و حفره‌های بدن است. این ابزار لوله‌ای شکل بوده در سرش دارای منبع نور، آینه و اغلب دوربین و ابزار بافت‌برداری می‌باشد. به صورت متداول آندوسکوپ به وسیله‌ای گفته می‌شود که از داخل مری وارد معده می‌شود و برای درون‌بینی قسمت‌های فوقانی دستگاه گوارش به کار می‌رود. این آندوسکوپ می‌تواند تصاویری با وضوح ۴۰۰ Desktop Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos ۴۰۰ پیکسل که به مراتب بهتر از"آنیوسکوپ

ادامه مطلب  

ابداع روش آندوسکوپی از رگ‌ها  

درون‌بین یا آندوسکوپ(Endoscope) ابزاری برای معاینه داخل مجراها و حفره‌های بدن است. این ابزار لوله‌ای شکل بوده در سرش دارای منبع نور، آینه و اغلب دوربین و ابزار بافت‌برداری می‌باشد. به صورت متداول آندوسکوپ به وسیله‌ای گفته می‌شود که از داخل مری وارد معده می‌شود و برای درون‌بینی قسمت‌های فوقانی دستگاه گوارش به کار می‌رود. این آندوسکوپ می‌تواند تصاویری با وضوح ۴۰۰ Desktop Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos ۴۰۰ پیکسل که به مراتب بهتر از"آنیوسکوپ

ادامه مطلب  

ابداع روش آندوسکوپی از رگ‌ها  

درون‌بین یا آندوسکوپ(Endoscope) ابزاری برای معاینه داخل مجراها و حفره‌های بدن است. این ابزار لوله‌ای شکل بوده در سرش دارای منبع نور، آینه و اغلب دوربین و ابزار بافت‌برداری می‌باشد. به صورت متداول آندوسکوپ به وسیله‌ای گفته می‌شود که از داخل مری وارد معده می‌شود و برای درون‌بینی قسمت‌های فوقانی دستگاه گوارش به کار می‌رود. این آندوسکوپ می‌تواند تصاویری با وضوح ۴۰۰ Desktop Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos ۴۰۰ پیکسل که به مراتب بهتر از"آنیوسکوپ

ادامه مطلب  

ابداع روش آندوسکوپی از رگ‌ها  

درون‌بین یا آندوسکوپ(Endoscope) ابزاری برای معاینه داخل مجراها و حفره‌های بدن است. این ابزار لوله‌ای شکل بوده در سرش دارای منبع نور، آینه و اغلب دوربین و ابزار بافت‌برداری می‌باشد. به صورت متداول آندوسکوپ به وسیله‌ای گفته می‌شود که از داخل مری وارد معده می‌شود و برای درون‌بینی قسمت‌های فوقانی دستگاه گوارش به کار می‌رود. این آندوسکوپ می‌تواند تصاویری با وضوح ۴۰۰ Desktop Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos ۴۰۰ پیکسل که به مراتب بهتر از"آنیوسکوپ

ادامه مطلب  

ابداع روش آندوسکوپی از رگ‌ها  

درون‌بین یا آندوسکوپ(Endoscope) ابزاری برای معاینه داخل مجراها و حفره‌های بدن است. این ابزار لوله‌ای شکل بوده در سرش دارای منبع نور، آینه و اغلب دوربین و ابزار بافت‌برداری می‌باشد. به صورت متداول آندوسکوپ به وسیله‌ای گفته می‌شود که از داخل مری وارد معده می‌شود و برای درون‌بینی قسمت‌های فوقانی دستگاه گوارش به کار می‌رود. این آندوسکوپ می‌تواند تصاویری با وضوح ۴۰۰ Desktop Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos ۴۰۰ پیکسل که به مراتب بهتر از"آنیوسکوپ

ادامه مطلب  

ابداع روش آندوسکوپی از رگ‌ها  

درون‌بین یا آندوسکوپ(Endoscope) ابزاری برای معاینه داخل مجراها و حفره‌های بدن است. این ابزار لوله‌ای شکل بوده در سرش دارای منبع نور، آینه و اغلب دوربین و ابزار بافت‌برداری می‌باشد. به صورت متداول آندوسکوپ به وسیله‌ای گفته می‌شود که از داخل مری وارد معده می‌شود و برای درون‌بینی قسمت‌های فوقانی دستگاه گوارش به کار می‌رود. این آندوسکوپ می‌تواند تصاویری با وضوح ۴۰۰ Desktop Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos ۴۰۰ پیکسل که به مراتب بهتر از"آنیوسکوپ

ادامه مطلب  

ابداع روش آندوسکوپی از رگ‌ها  

درون‌بین یا آندوسکوپ(Endoscope) ابزاری برای معاینه داخل مجراها و حفره‌های بدن است. این ابزار لوله‌ای شکل بوده در سرش دارای منبع نور، آینه و اغلب دوربین و ابزار بافت‌برداری می‌باشد. به صورت متداول آندوسکوپ به وسیله‌ای گفته می‌شود که از داخل مری وارد معده می‌شود و برای درون‌بینی قسمت‌های فوقانی دستگاه گوارش به کار می‌رود. این آندوسکوپ می‌تواند تصاویری با وضوح ۴۰۰ Desktop Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos ۴۰۰ پیکسل که به مراتب بهتر از"آنیوسکوپ

ادامه مطلب  

ابداع روش آندوسکوپی از رگ‌ها  

درون‌بین یا آندوسکوپ(Endoscope) ابزاری برای معاینه داخل مجراها و حفره‌های بدن است. این ابزار لوله‌ای شکل بوده در سرش دارای منبع نور، آینه و اغلب دوربین و ابزار بافت‌برداری می‌باشد. به صورت متداول آندوسکوپ به وسیله‌ای گفته می‌شود که از داخل مری وارد معده می‌شود و برای درون‌بینی قسمت‌های فوقانی دستگاه گوارش به کار می‌رود. این آندوسکوپ می‌تواند تصاویری با وضوح ۴۰۰ Desktop Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos ۴۰۰ پیکسل که به مراتب بهتر از"آنیوسکوپ

ادامه مطلب  

ابداع روش آندوسکوپی از رگ‌ها  

درون‌بین یا آندوسکوپ(Endoscope) ابزاری برای معاینه داخل مجراها و حفره‌های بدن است. این ابزار لوله‌ای شکل بوده در سرش دارای منبع نور، آینه و اغلب دوربین و ابزار بافت‌برداری می‌باشد. به صورت متداول آندوسکوپ به وسیله‌ای گفته می‌شود که از داخل مری وارد معده می‌شود و برای درون‌بینی قسمت‌های فوقانی دستگاه گوارش به کار می‌رود. این آندوسکوپ می‌تواند تصاویری با وضوح ۴۰۰ Desktop Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos ۴۰۰ پیکسل که به مراتب بهتر از"آنیوسکوپ

ادامه مطلب  

ابداع روش آندوسکوپی از رگ‌ها  

درون‌بین یا آندوسکوپ(Endoscope) ابزاری برای معاینه داخل مجراها و حفره‌های بدن است. این ابزار لوله‌ای شکل بوده در سرش دارای منبع نور، آینه و اغلب دوربین و ابزار بافت‌برداری می‌باشد. به صورت متداول آندوسکوپ به وسیله‌ای گفته می‌شود که از داخل مری وارد معده می‌شود و برای درون‌بینی قسمت‌های فوقانی دستگاه گوارش به کار می‌رود. این آندوسکوپ می‌تواند تصاویری با وضوح ۴۰۰ Desktop Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos ۴۰۰ پیکسل که به مراتب بهتر از"آنیوسکوپ

ادامه مطلب  

یک پیشنهاد ساده ، قسمت هفدهم 17  

یک پیشنهاد ساده
مجموعه ای از سوالات کودکان
قسمت هفدهم 17
با موضوع :
ادامه قسمت 16 ، آسیب هایی که رسانه می تواند به کودک بزند!
آموزه هایی که بین سنین 7 تا 12 سال لازم است!
با حضور خانم دکتر خویی
مجموعه آموزشی برای والدین در جهت رشد جنسی کودکان
نویسنده و کارگردان :
آقای یاسر عرب
مشاهده – اینجا
دانلود - اینجا

ادامه مطلب  

اینستاگرام حالا ویدئوهای طولانی را برای استوری به چند بخش تبدیل می‌کند  

شبکه‌های اجتماعی مانند اسنپ‌چت و اینستاگرام در حال گسترش کار خود هستند و این میان طولانی‌تر کردن ویدئوها یکی از فعالیت‌های گسترش کسب و کار آنها به حساب می‌آید.0ایجاد ویدئو طولانی در اینستاگرام چندی است که مورد بحث قرار می‌گیرد. در اولین حرکت مدت‌ها پیش اینستاگرام ویدئوهای هر پست را به یک دقیقه آپدیت کرد.با ظهور و به اوج رسیدن استقبال از اسنپ‌چت، اینستاگرام نیز به فکر ایجاد بخش استوری افتاد. بخش استوری‌ همانطور که از نام آن پیداست  دا

ادامه مطلب  

اینستاگرام حالا ویدئوهای طولانی را برای استوری به چند بخش تبدیل می‌کند  

شبکه‌های اجتماعی مانند اسنپ‌چت و اینستاگرام در حال گسترش کار خود هستند و این میان طولانی‌تر کردن ویدئوها یکی از فعالیت‌های گسترش کسب و کار آنها به حساب می‌آید.0ایجاد ویدئو طولانی در اینستاگرام چندی است که مورد بحث قرار می‌گیرد. در اولین حرکت مدت‌ها پیش اینستاگرام ویدئوهای هر پست را به یک دقیقه آپدیت کرد.با ظهور و به اوج رسیدن استقبال از اسنپ‌چت، اینستاگرام نیز به فکر ایجاد بخش استوری افتاد. بخش استوری‌ همانطور که از نام آن پیداست  دا

ادامه مطلب  

اینستاگرام حالا ویدئوهای طولانی را برای استوری به چند بخش تبدیل می‌کند  

شبکه‌های اجتماعی مانند اسنپ‌چت و اینستاگرام در حال گسترش کار خود هستند و این میان طولانی‌تر کردن ویدئوها یکی از فعالیت‌های گسترش کسب و کار آنها به حساب می‌آید.0ایجاد ویدئو طولانی در اینستاگرام چندی است که مورد بحث قرار می‌گیرد. در اولین حرکت مدت‌ها پیش اینستاگرام ویدئوهای هر پست را به یک دقیقه آپدیت کرد.با ظهور و به اوج رسیدن استقبال از اسنپ‌چت، اینستاگرام نیز به فکر ایجاد بخش استوری افتاد. بخش استوری‌ همانطور که از نام آن پیداست  دا

ادامه مطلب  

اینستاگرام حالا ویدئوهای طولانی را برای استوری به چند بخش تبدیل می‌کند  

شبکه‌های اجتماعی مانند اسنپ‌چت و اینستاگرام در حال گسترش کار خود هستند و این میان طولانی‌تر کردن ویدئوها یکی از فعالیت‌های گسترش کسب و کار آنها به حساب می‌آید.0ایجاد ویدئو طولانی در اینستاگرام چندی است که مورد بحث قرار می‌گیرد. در اولین حرکت مدت‌ها پیش اینستاگرام ویدئوهای هر پست را به یک دقیقه آپدیت کرد.با ظهور و به اوج رسیدن استقبال از اسنپ‌چت، اینستاگرام نیز به فکر ایجاد بخش استوری افتاد. بخش استوری‌ همانطور که از نام آن پیداست  دا

ادامه مطلب  

اینستاگرام حالا ویدئوهای طولانی را برای استوری به چند بخش تبدیل می‌کند  

شبکه‌های اجتماعی مانند اسنپ‌چت و اینستاگرام در حال گسترش کار خود هستند و این میان طولانی‌تر کردن ویدئوها یکی از فعالیت‌های گسترش کسب و کار آنها به حساب می‌آید.0ایجاد ویدئو طولانی در اینستاگرام چندی است که مورد بحث قرار می‌گیرد. در اولین حرکت مدت‌ها پیش اینستاگرام ویدئوهای هر پست را به یک دقیقه آپدیت کرد.با ظهور و به اوج رسیدن استقبال از اسنپ‌چت، اینستاگرام نیز به فکر ایجاد بخش استوری افتاد. بخش استوری‌ همانطور که از نام آن پیداست  دا

ادامه مطلب  

اینستاگرام حالا ویدئوهای طولانی را برای استوری به چند بخش تبدیل می‌کند  

شبکه‌های اجتماعی مانند اسنپ‌چت و اینستاگرام در حال گسترش کار خود هستند و این میان طولانی‌تر کردن ویدئوها یکی از فعالیت‌های گسترش کسب و کار آنها به حساب می‌آید.0ایجاد ویدئو طولانی در اینستاگرام چندی است که مورد بحث قرار می‌گیرد. در اولین حرکت مدت‌ها پیش اینستاگرام ویدئوهای هر پست را به یک دقیقه آپدیت کرد.با ظهور و به اوج رسیدن استقبال از اسنپ‌چت، اینستاگرام نیز به فکر ایجاد بخش استوری افتاد. بخش استوری‌ همانطور که از نام آن پیداست  دا

ادامه مطلب  

اینستاگرام حالا ویدئوهای طولانی را برای استوری به چند بخش تبدیل می‌کند  

شبکه‌های اجتماعی مانند اسنپ‌چت و اینستاگرام در حال گسترش کار خود هستند و این میان طولانی‌تر کردن ویدئوها یکی از فعالیت‌های گسترش کسب و کار آنها به حساب می‌آید.0ایجاد ویدئو طولانی در اینستاگرام چندی است که مورد بحث قرار می‌گیرد. در اولین حرکت مدت‌ها پیش اینستاگرام ویدئوهای هر پست را به یک دقیقه آپدیت کرد.با ظهور و به اوج رسیدن استقبال از اسنپ‌چت، اینستاگرام نیز به فکر ایجاد بخش استوری افتاد. بخش استوری‌ همانطور که از نام آن پیداست  دا

ادامه مطلب  

اینستاگرام حالا ویدئوهای طولانی را برای استوری به چند بخش تبدیل می‌کند  

شبکه‌های اجتماعی مانند اسنپ‌چت و اینستاگرام در حال گسترش کار خود هستند و این میان طولانی‌تر کردن ویدئوها یکی از فعالیت‌های گسترش کسب و کار آنها به حساب می‌آید.0ایجاد ویدئو طولانی در اینستاگرام چندی است که مورد بحث قرار می‌گیرد. در اولین حرکت مدت‌ها پیش اینستاگرام ویدئوهای هر پست را به یک دقیقه آپدیت کرد.با ظهور و به اوج رسیدن استقبال از اسنپ‌چت، اینستاگرام نیز به فکر ایجاد بخش استوری افتاد. بخش استوری‌ همانطور که از نام آن پیداست  دا

ادامه مطلب  

اینستاگرام حالا ویدئوهای طولانی را برای استوری به چند بخش تبدیل می‌کند  

شبکه‌های اجتماعی مانند اسنپ‌چت و اینستاگرام در حال گسترش کار خود هستند و این میان طولانی‌تر کردن ویدئوها یکی از فعالیت‌های گسترش کسب و کار آنها به حساب می‌آید.0ایجاد ویدئو طولانی در اینستاگرام چندی است که مورد بحث قرار می‌گیرد. در اولین حرکت مدت‌ها پیش اینستاگرام ویدئوهای هر پست را به یک دقیقه آپدیت کرد.با ظهور و به اوج رسیدن استقبال از اسنپ‌چت، اینستاگرام نیز به فکر ایجاد بخش استوری افتاد. بخش استوری‌ همانطور که از نام آن پیداست  دا

ادامه مطلب  

اینستاگرام حالا ویدئوهای طولانی را برای استوری به چند بخش تبدیل می‌کند  

شبکه‌های اجتماعی مانند اسنپ‌چت و اینستاگرام در حال گسترش کار خود هستند و این میان طولانی‌تر کردن ویدئوها یکی از فعالیت‌های گسترش کسب و کار آنها به حساب می‌آید.0ایجاد ویدئو طولانی در اینستاگرام چندی است که مورد بحث قرار می‌گیرد. در اولین حرکت مدت‌ها پیش اینستاگرام ویدئوهای هر پست را به یک دقیقه آپدیت کرد.با ظهور و به اوج رسیدن استقبال از اسنپ‌چت، اینستاگرام نیز به فکر ایجاد بخش استوری افتاد. بخش استوری‌ همانطور که از نام آن پیداست  دا

ادامه مطلب  

اینستاگرام حالا ویدئوهای طولانی را برای استوری به چند بخش تبدیل می‌کند  

شبکه‌های اجتماعی مانند اسنپ‌چت و اینستاگرام در حال گسترش کار خود هستند و این میان طولانی‌تر کردن ویدئوها یکی از فعالیت‌های گسترش کسب و کار آنها به حساب می‌آید.0ایجاد ویدئو طولانی در اینستاگرام چندی است که مورد بحث قرار می‌گیرد. در اولین حرکت مدت‌ها پیش اینستاگرام ویدئوهای هر پست را به یک دقیقه آپدیت کرد.با ظهور و به اوج رسیدن استقبال از اسنپ‌چت، اینستاگرام نیز به فکر ایجاد بخش استوری افتاد. بخش استوری‌ همانطور که از نام آن پیداست  دا

ادامه مطلب  

چگونه با ویرایشگر مخفی اپ Photos ویدیوها را ویرایش کنیم؟  

چگونه با ویرایشگر مخفی اپ Photos ویدیوها را ویرایش کنیم؟برای ویرایش یک فایل ویدیویی، ابتدا آن را به کمک اپ Photos باز کنید. فقط کافیست با راست کلیک کردن روی فایل مورد نظر، به سراغ Open With بروید و از طریق آن Photos را انتخاب کنید.ویرایش ویدیوبا این کار ویدیو منتخب شما، در محیط اپ Photos پخش خواهد شد. برای شروع عمل ویرایش به سراغ نوار ابزاری که در بالای پنجره مشاهده می‌کنید بروید و از بینشان روی Edit & Create کلیک کنید.ویرایش ویدیوبه محض کلیک روی Edit & Create، یک من

ادامه مطلب  

دانلود سریال پدر و داستان سریال پدر و عکس بازیگران سریال پدر Serial Pedar  

داستان سریال عکس های سریال پدر در شبکه دوسریال به تهیه کنندگی حامد عقنا و کارگردانی بهرنگ توفیقی از شبکه دوم سیما در حال پخش است. این سریال بازیگران پیشکسوت و هنرمندان جوان جلوی دوربین رفت و داستانی در مورد عشق یک دختر و پسر جوان با فراز و نشیب های زیاد دارد.
لعیا زنگنه و مهدی سلطانی که در سریال مادرانه همبازی بودند این بار در سریال پدر در کنار هم ایفای نقش می کنند. در این مطلب عکس های بازیگران سریال پدر را مشاهده می کند.
 
تصاویر بازیگران سری

ادامه مطلب  

دانلود سریال پدر و داستان سریال پدر و عکس بازیگران سریال پدر Serial Pedar  

داستان سریال عکس های سریال پدر در شبکه دوسریال به تهیه کنندگی حامد عقنا و کارگردانی بهرنگ توفیقی از شبکه دوم سیما در حال پخش است. این سریال بازیگران پیشکسوت و هنرمندان جوان جلوی دوربین رفت و داستانی در مورد عشق یک دختر و پسر جوان با فراز و نشیب های زیاد دارد.
لعیا زنگنه و مهدی سلطانی که در سریال مادرانه همبازی بودند این بار در سریال پدر در کنار هم ایفای نقش می کنند. در این مطلب عکس های بازیگران سریال پدر را مشاهده می کند.
 
تصاویر بازیگران سری

ادامه مطلب  

دانلود سریال پدر و داستان سریال پدر و عکس بازیگران سریال پدر Serial Pedar  

داستان سریال عکس های سریال پدر در شبکه دوسریال به تهیه کنندگی حامد عقنا و کارگردانی بهرنگ توفیقی از شبکه دوم سیما در حال پخش است. این سریال بازیگران پیشکسوت و هنرمندان جوان جلوی دوربین رفت و داستانی در مورد عشق یک دختر و پسر جوان با فراز و نشیب های زیاد دارد.
لعیا زنگنه و مهدی سلطانی که در سریال مادرانه همبازی بودند این بار در سریال پدر در کنار هم ایفای نقش می کنند. در این مطلب عکس های بازیگران سریال پدر را مشاهده می کند.
 
تصاویر بازیگران سری

ادامه مطلب  

انتقال مستقیم به صفحه تسویه حساب در ووکامرس  

سلام به تیک تم خوش آمدید. در این مقاله به آموزش انتقال مستقیم به صفحه تسویه حساب در ووکامرس می پردازیم. همه ی شما حتما می دانید که اگر مشتری قصد خرید از فروشگاه اینترنتی شما را داشته باشد باید بتواند به راحتی خرید را انجام دهد
انتقال مستقیم به صفحه تسویه حساب در ووکامرس
فرآیند خرید مشتری از فروشگاه وردپرس و یا دیگر سیستم های فروشگاهی به این صورت است که ابتدا یک محصول را انتخاب می کند محصول وارد سبد خرید می شود بعد صفحه ی پرداخت به او نشان

ادامه مطلب  

انواع رشته های قایقرانی  

انواع رشته های قایقرانی
ورزش قایقرانی نیازمند اراده و پشتکار است. برای موفقیت در این ورزش باید زمان زیادی را به آناختصاص داد.
انواع رشته های قایقرانیکلیه قایق هایی که توسط پارو و نیروی عضلانی شخص پاروزن، به حرکت در می آید، و به جهت نوع حرکت و پارویی که در آن استفاده می شود، به دو بخش تقسیم می گردند که تحت پوشش دو ارگان جداگانه کار می کنند.
بخش اول کانوئینگ است که تحت نظر فدراسیون جهانی قایقرانی I.C.F می باشد و این فدراسیون شامل کمیته های زیر است

ادامه مطلب  

ایجاد پنجره پاپ آپ در ووکامرس  

برخی از شما کاربران گرامی با پنجره پاپ آپ آشنایی دارید، پنجره ی پاپ آپ ووکامرس یا پاپ آپ تبلیغات، همان پنجره ای است که به محض ورود به سایت برای کاربران نمایش داده می شود تا پیشنهادی به آن ها داده شود. این پیشنهادات می توانند به فروش بیشتر محصولات فروشگاه شما کمک کند. در واقع منطق این پنجره ها جذب مشتری به سمت سایت شما است. شما می توانید توسط پنجره پاپ آپ مشتری را به سمت دانلود فایلی، عضویت در سایت، عضویت در خبرنامه و خرید یک محصول جدید هدایت کن

ادامه مطلب  

پروژه 2020براندازی  

جزئیات پروژه 2020 و موج سوم براندازی نرم انقلاب/ برجام و مذاکره با آمریکا، موج سوم براندازی است/ هیچ چیز به اندازه ولایت فقیه برای غرب تلخی ایجاد نکرده است
 تحقیقات میدانی یک تیم زبده متشکل از پاتریک کلاوسون، فرانسیس فوکویاما، کنت تیمرمن، ساموئل هانتینگتون و... منجر به تدوین دکترین جدید آمریکا برای براندازی جمهوری اسلامی ایران از طریق "جنگ نرم" با عنوان پروژه 2020 شد.

به نقل از نگاه آزاد، سید عبدالله متولیان، در همایش جنایات تاریک در روز روشن،

ادامه مطلب  

جواب سوالات درسهایی از قران قرائتی 3 آبان 97  

جواب سوالات درسهایی از قرآن 4/8/96 | 4 آبان 1396 | چهارم آبان 1396 - پاسخ ...
lessons-of-quran.blogsky.com/.../جواب-سوالات-درسهایی-از-قرآن-4-8...
Translate this page
Oct 26, 2017 - جواب سوالات درسهایی از قرآن 19/7/97 | 19 مهر 97 | نوزدهم مهر 97 (پنج‌شنبه 19 مهر ... متن کامل سخنرانی استاد قرائتی ۳ اسفند ۹۶ درسهایی از قرآن 3/12/96 ...
جواب سوالات درسهایی از قرآن 3/12/96 | 3 اسفند 1396 | سوم اسفند 1396 ...
lessons-of-quran.blogsky.com/.../جواب-سوالات-درسهایی-از-قرآن-3-1...
Translate this page
Feb 22, 2018 - جواب سوالات درسهایی از قرآن 19/7/97 | 19 مهر 97

ادامه مطلب  

جواب سوالات درسهایی از قران قرائتی 3 آبان 97  

جواب سوالات درسهایی از قرآن 4/8/96 | 4 آبان 1396 | چهارم آبان 1396 - پاسخ ...
lessons-of-quran.blogsky.com/.../جواب-سوالات-درسهایی-از-قرآن-4-8...
Translate this page
Oct 26, 2017 - جواب سوالات درسهایی از قرآن 19/7/97 | 19 مهر 97 | نوزدهم مهر 97 (پنج‌شنبه 19 مهر ... متن کامل سخنرانی استاد قرائتی ۳ اسفند ۹۶ درسهایی از قرآن 3/12/96 ...
جواب سوالات درسهایی از قرآن 3/12/96 | 3 اسفند 1396 | سوم اسفند 1396 ...
lessons-of-quran.blogsky.com/.../جواب-سوالات-درسهایی-از-قرآن-3-1...
Translate this page
Feb 22, 2018 - جواب سوالات درسهایی از قرآن 19/7/97 | 19 مهر 97

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید الهام گروسی به نام نیلییم  

دانلود آهنگ جدید الهام گروسی به نام نیلییم-سسلر موزیک | سسلرموزیک
saslar.ir/دانلود-آهنگ-جدید-الهام-گروسی-به-نام-نیل/
 
Translate this page
دانلود آهنگ جدید الهام گروسی به نام نیلییم-سسلر موزیک. ۲۲ اردیبهشت, ۱۳۹۶ jafar22 ... دانلود آهنگ جدید نادر قفارزاده به نامآخشاملار-سسلر موزیک. ۳۱ اردیبهشت, ۱۳۹۶ ...Videos

 
0:59

الهام و نیکنام گروسی - قاییتمارام
 
آپارات - Jul 20, 2018
 
1:00

الهام و نیکنام گروسی - سنی سئودیم
 
آپارات - Aug 1, 2018
 
4:

ادامه مطلب  

عملکرد مهاربند کمانش ناپذیر تقریباً ۳۷ نتیجه (۰٫۶۸ ثانیه) پThis site can’t be reachedتقریباً ۹۷ نتیج  

انواع المان های اجزای محدود در نرم افزار openSees
نرم افزار opensees انواع المان را
پیوندهای دسترس‌پذیری
رد شدن و رفتن به محتوای اصلیراهنمای دسترس‌پذیری
 
بازخورد درباره دسترس‌پذیری

.. 

23

 


 
 


 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

حالت‌های جستجوهمه
ویدئوها
تصاویر
بیشتر
تنظیماتابزار 


تقریباً ۳۷ نتیجه (۰٫۶۸ ثانیه) 


 
 
 

 

 
 

اگر امکان دارد آن را به فارسی ایمیل کنید

نتایج وب


Fix ERR_CONNECTION_CLOSED|unexpectedly closed ... ...
https://www.youtube.com/watch?v=xGbPXzLy3uY
 
ترجمه این

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1