محرم 97روستای مژده  

https://mihanvideo.com/v/IARhW/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B0%D8%B1_%D9%85%DA%98%D8%AF%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C

 https://mihanvideo.com/v/IARhW/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B0%D8%B1_%D9%85%DA%98%D8%AF%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8Cپایگاه قرآنی روستای مژده

ادامه مطلب  

جوانان عاشورایی مزینان  

تعزیه ی تاریخی عاشورای مزینان امسال(97) شاهد درخشش و حضور جوانانی بود که
هنر تعزیه خوانی را از پدران خود آموخته اند و آماده می شوند تا در سال
های آینده جانشین صالح و خوبی برای آن ها باشند همان گونه که اسلاف آن ها
این راه و هنر را به فرزندان خود سپردند...
عکس ؛ محسن مزینانی عسکریبه جمع شاهدان کویرمزینان در تلگرام بپیوندید: https://t.me/shahedanemazinan

ادامه مطلب  

جوانان عاشورایی مزینان  

تعزیه ی تاریخی عاشورای مزینان امسال(97) شاهد درخشش و حضور جوانانی بود که
هنر تعزیه خوانی را از پدران خود آموخته اند و آماده می شوند تا در سال
های آینده جانشین صالح و خوبی برای آن ها باشند همان گونه که اسلاف آن ها
این راه و هنر را به فرزندان خود سپردند...
عکس ؛ محسن مزینانی عسکریبه جمع شاهدان کویرمزینان در تلگرام بپیوندید: https://t.me/shahedanemazinan

ادامه مطلب  

جوانان عاشورایی مزینان  

تعزیه ی تاریخی عاشورای مزینان امسال(97) شاهد درخشش و حضور جوانانی بود که
هنر تعزیه خوانی را از پدران خود آموخته اند و آماده می شوند تا در سال
های آینده جانشین صالح و خوبی برای آن ها باشند همان گونه که اسلاف آن ها
این راه و هنر را به فرزندان خود سپردند...
عکس ؛ محسن مزینانی عسکریبه جمع شاهدان کویرمزینان در تلگرام بپیوندید: https://t.me/shahedanemazinan

ادامه مطلب  

جوانان عاشورایی مزینان  

تعزیه ی تاریخی عاشورای مزینان امسال(97) شاهد درخشش و حضور جوانانی بود که
هنر تعزیه خوانی را از پدران خود آموخته اند و آماده می شوند تا در سال
های آینده جانشین صالح و خوبی برای آن ها باشند همان گونه که اسلاف آن ها
این راه و هنر را به فرزندان خود سپردند...
عکس ؛ محسن مزینانی عسکریبه جمع شاهدان کویرمزینان در تلگرام بپیوندید: https://t.me/shahedanemazinan

ادامه مطلب  

جوانان عاشورایی مزینان  

تعزیه ی تاریخی عاشورای مزینان امسال(97) شاهد درخشش و حضور جوانانی بود که
هنر تعزیه خوانی را از پدران خود آموخته اند و آماده می شوند تا در سال
های آینده جانشین صالح و خوبی برای آن ها باشند همان گونه که اسلاف آن ها
این راه و هنر را به فرزندان خود سپردند...
عکس ؛ محسن مزینانی عسکریبه جمع شاهدان کویرمزینان در تلگرام بپیوندید: https://t.me/shahedanemazinan

ادامه مطلب  

جوانان عاشورایی مزینان  

تعزیه ی تاریخی عاشورای مزینان امسال(97) شاهد درخشش و حضور جوانانی بود که
هنر تعزیه خوانی را از پدران خود آموخته اند و آماده می شوند تا در سال
های آینده جانشین صالح و خوبی برای آن ها باشند همان گونه که اسلاف آن ها
این راه و هنر را به فرزندان خود سپردند...
عکس ؛ محسن مزینانی عسکریبه جمع شاهدان کویرمزینان در تلگرام بپیوندید: https://t.me/shahedanemazinan

ادامه مطلب  

جوانان عاشورایی مزینان  

تعزیه ی تاریخی عاشورای مزینان امسال(97) شاهد درخشش و حضور جوانانی بود که
هنر تعزیه خوانی را از پدران خود آموخته اند و آماده می شوند تا در سال
های آینده جانشین صالح و خوبی برای آن ها باشند همان گونه که اسلاف آن ها
این راه و هنر را به فرزندان خود سپردند...
عکس ؛ محسن مزینانی عسکریبه جمع شاهدان کویرمزینان در تلگرام بپیوندید: https://t.me/shahedanemazinan

ادامه مطلب  

جوانان عاشورایی مزینان  

تعزیه ی تاریخی عاشورای مزینان امسال(97) شاهد درخشش و حضور جوانانی بود که
هنر تعزیه خوانی را از پدران خود آموخته اند و آماده می شوند تا در سال
های آینده جانشین صالح و خوبی برای آن ها باشند همان گونه که اسلاف آن ها
این راه و هنر را به فرزندان خود سپردند...
عکس ؛ محسن مزینانی عسکریبه جمع شاهدان کویرمزینان در تلگرام بپیوندید: https://t.me/shahedanemazinan

ادامه مطلب  

جوانان عاشورایی مزینان  

تعزیه ی تاریخی عاشورای مزینان امسال(97) شاهد درخشش و حضور جوانانی بود که
هنر تعزیه خوانی را از پدران خود آموخته اند و آماده می شوند تا در سال
های آینده جانشین صالح و خوبی برای آن ها باشند همان گونه که اسلاف آن ها
این راه و هنر را به فرزندان خود سپردند...
عکس ؛ محسن مزینانی عسکریبه جمع شاهدان کویرمزینان در تلگرام بپیوندید: https://t.me/shahedanemazinan

ادامه مطلب  

جوانان عاشورایی مزینان  

تعزیه ی تاریخی عاشورای مزینان امسال(97) شاهد درخشش و حضور جوانانی بود که
هنر تعزیه خوانی را از پدران خود آموخته اند و آماده می شوند تا در سال
های آینده جانشین صالح و خوبی برای آن ها باشند همان گونه که اسلاف آن ها
این راه و هنر را به فرزندان خود سپردند...
عکس ؛ محسن مزینانی عسکریبه جمع شاهدان کویرمزینان در تلگرام بپیوندید: https://t.me/shahedanemazinan

ادامه مطلب  

جوانان عاشورایی مزینان  

تعزیه ی تاریخی عاشورای مزینان امسال(97) شاهد درخشش و حضور جوانانی بود که
هنر تعزیه خوانی را از پدران خود آموخته اند و آماده می شوند تا در سال
های آینده جانشین صالح و خوبی برای آن ها باشند همان گونه که اسلاف آن ها
این راه و هنر را به فرزندان خود سپردند...
عکس ؛ محسن مزینانی عسکریبه جمع شاهدان کویرمزینان در تلگرام بپیوندید: https://t.me/shahedanemazinan

ادامه مطلب  

جوانان عاشورایی مزینان  

تعزیه ی تاریخی عاشورای مزینان امسال(97) شاهد درخشش و حضور جوانانی بود که
هنر تعزیه خوانی را از پدران خود آموخته اند و آماده می شوند تا در سال
های آینده جانشین صالح و خوبی برای آن ها باشند همان گونه که اسلاف آن ها
این راه و هنر را به فرزندان خود سپردند...
عکس ؛ محسن مزینانی عسکریبه جمع شاهدان کویرمزینان در تلگرام بپیوندید: https://t.me/shahedanemazinan

ادامه مطلب  

جوانان عاشورایی مزینان  

تعزیه ی تاریخی عاشورای مزینان امسال(97) شاهد درخشش و حضور جوانانی بود که
هنر تعزیه خوانی را از پدران خود آموخته اند و آماده می شوند تا در سال
های آینده جانشین صالح و خوبی برای آن ها باشند همان گونه که اسلاف آن ها
این راه و هنر را به فرزندان خود سپردند...
عکس ؛ محسن مزینانی عسکریبه جمع شاهدان کویرمزینان در تلگرام بپیوندید: https://t.me/shahedanemazinan

ادامه مطلب  

جوانان عاشورایی مزینان  

تعزیه ی تاریخی عاشورای مزینان امسال(97) شاهد درخشش و حضور جوانانی بود که
هنر تعزیه خوانی را از پدران خود آموخته اند و آماده می شوند تا در سال
های آینده جانشین صالح و خوبی برای آن ها باشند همان گونه که اسلاف آن ها
این راه و هنر را به فرزندان خود سپردند...
عکس ؛ محسن مزینانی عسکریبه جمع شاهدان کویرمزینان در تلگرام بپیوندید: https://t.me/shahedanemazinan

ادامه مطلب  

جوانان عاشورایی مزینان  

تعزیه ی تاریخی عاشورای مزینان امسال(97) شاهد درخشش و حضور جوانانی بود که
هنر تعزیه خوانی را از پدران خود آموخته اند و آماده می شوند تا در سال
های آینده جانشین صالح و خوبی برای آن ها باشند همان گونه که اسلاف آن ها
این راه و هنر را به فرزندان خود سپردند...
عکس ؛ محسن مزینانی عسکریبه جمع شاهدان کویرمزینان در تلگرام بپیوندید: https://t.me/shahedanemazinan

ادامه مطلب  

جوانان عاشورایی مزینان  

تعزیه ی تاریخی عاشورای مزینان امسال(97) شاهد درخشش و حضور جوانانی بود که
هنر تعزیه خوانی را از پدران خود آموخته اند و آماده می شوند تا در سال
های آینده جانشین صالح و خوبی برای آن ها باشند همان گونه که اسلاف آن ها
این راه و هنر را به فرزندان خود سپردند...
عکس ؛ محسن مزینانی عسکریبه جمع شاهدان کویرمزینان در تلگرام بپیوندید: https://t.me/shahedanemazinan

ادامه مطلب  

غبارروبی ودیدارازخانواده شهدابمناسبت هفته تربیت بدنی باحضورمدیرکل تربیت بدنی استان  

به گزارش روابط عمومی وتبلیغات نمازجمعه رودپی شمال شهرستان ساری بمناسبت هفته تربیت بدنی مراسم غبارروبی ودیدارازخانواده معظم شهداباحضورمدیرکل تربیت بدنی جناب آقای حسین زادگان وبخشداررودپی شمالی وشهردارفرح آبادومسئولین شهرستانی ، فرماندهان نیروهای نظامی وانتظامی ورئیس ستاداجرایی نمازجمعه واعضای ستادنمازجمعه واهالی شهرفرح آبادبرگزارشد.

ادامه مطلب  

غبارروبی ودیدارازخانواده شهدابمناسبت هفته تربیت بدنی باحضورمدیرکل تربیت بدنی استان  

به گزارش روابط عمومی وتبلیغات نمازجمعه رودپی شمال شهرستان ساری بمناسبت هفته تربیت بدنی مراسم غبارروبی ودیدارازخانواده معظم شهداباحضورمدیرکل تربیت بدنی جناب آقای حسین زادگان وبخشداررودپی شمالی وشهردارفرح آبادومسئولین شهرستانی ، فرماندهان نیروهای نظامی وانتظامی ورئیس ستاداجرایی نمازجمعه واعضای ستادنمازجمعه واهالی شهرفرح آبادبرگزارشد.

ادامه مطلب  

غبارروبی ودیدارازخانواده شهدابمناسبت هفته تربیت بدنی باحضورمدیرکل تربیت بدنی استان  

به گزارش روابط عمومی وتبلیغات نمازجمعه رودپی شمال شهرستان ساری بمناسبت هفته تربیت بدنی مراسم غبارروبی ودیدارازخانواده معظم شهداباحضورمدیرکل تربیت بدنی جناب آقای حسین زادگان وبخشداررودپی شمالی وشهردارفرح آبادومسئولین شهرستانی ، فرماندهان نیروهای نظامی وانتظامی ورئیس ستاداجرایی نمازجمعه واعضای ستادنمازجمعه واهالی شهرفرح آبادبرگزارشد.

ادامه مطلب  

غبارروبی ودیدارازخانواده شهدابمناسبت هفته تربیت بدنی باحضورمدیرکل تربیت بدنی استان  

به گزارش روابط عمومی وتبلیغات نمازجمعه رودپی شمال شهرستان ساری بمناسبت هفته تربیت بدنی مراسم غبارروبی ودیدارازخانواده معظم شهداباحضورمدیرکل تربیت بدنی جناب آقای حسین زادگان وبخشداررودپی شمالی وشهردارفرح آبادومسئولین شهرستانی ، فرماندهان نیروهای نظامی وانتظامی ورئیس ستاداجرایی نمازجمعه واعضای ستادنمازجمعه واهالی شهرفرح آبادبرگزارشد.

ادامه مطلب  

غبارروبی قبورشهدادرهفته دفاع مقدس شهرفرح اباد  

به گزارش روابط عمومی وتبلیغات نمازجمعه شهرفرح آبادبمناسبت هفته دفاع مقدس غبارروبی قبورشهداباحضورامام جمعه شهرفرح ابادررئیس شورای شهرورئیس ستادنمازجمعه ، بخشداررودپی شمالی ، شهردارشهرفرح اباد، اعضای شورای شهر، فرماندهان حوزه امام رضاونرجس خاتون وفرمانده پایگاه بسیج شهرفرح آبادواهالی شهرفرح آبادانجام شد.

ادامه مطلب  

غبارروبی قبورشهدادرهفته دفاع مقدس شهرفرح اباد  

به گزارش روابط عمومی وتبلیغات نمازجمعه شهرفرح آبادبمناسبت هفته دفاع مقدس غبارروبی قبورشهداباحضورامام جمعه شهرفرح ابادررئیس شورای شهرورئیس ستادنمازجمعه ، بخشداررودپی شمالی ، شهردارشهرفرح اباد، اعضای شورای شهر، فرماندهان حوزه امام رضاونرجس خاتون وفرمانده پایگاه بسیج شهرفرح آبادواهالی شهرفرح آبادانجام شد.

ادامه مطلب  

غبارروبی قبورشهدادرهفته دفاع مقدس شهرفرح اباد  

به گزارش روابط عمومی وتبلیغات نمازجمعه شهرفرح آبادبمناسبت هفته دفاع مقدس غبارروبی قبورشهداباحضورامام جمعه شهرفرح ابادررئیس شورای شهرورئیس ستادنمازجمعه ، بخشداررودپی شمالی ، شهردارشهرفرح اباد، اعضای شورای شهر، فرماندهان حوزه امام رضاونرجس خاتون وفرمانده پایگاه بسیج شهرفرح آبادواهالی شهرفرح آبادانجام شد.

ادامه مطلب  

غبارروبی قبورشهدادرهفته دفاع مقدس شهرفرح اباد  

به گزارش روابط عمومی وتبلیغات نمازجمعه شهرفرح آبادبمناسبت هفته دفاع مقدس غبارروبی قبورشهداباحضورامام جمعه شهرفرح ابادررئیس شورای شهرورئیس ستادنمازجمعه ، بخشداررودپی شمالی ، شهردارشهرفرح اباد، اعضای شورای شهر، فرماندهان حوزه امام رضاونرجس خاتون وفرمانده پایگاه بسیج شهرفرح آبادواهالی شهرفرح آبادانجام شد.

ادامه مطلب  

pluralsight : pls Managing Cisco Networking on VMware and Microsoft VM Platforms  

 
http://trainbit.com/files/3338083884/sanet.st_pls_Managing_Cisco_Networking_on_VMware_and_Microsoft_VM_Platforms.part4.rarhttp://trainbit.com/files/4338083884/sanet.st_pls_Managing_Cisco_Networking_on_VMware_and_Microsoft_VM_Platforms.part3.rarhttp://trainbit.com/files/9338083884/sanet.st_pls_Managing_Cisco_Networking_on_VMware_and_Microsoft_VM_Platforms.part2.rarhttp://trainbit.com/files/8338083884/sanet.st_pls_Managing_Cisco_Networking_on_VMware_and_Microsoft_VM_Platforms.part1.rar

ادامه مطلب  

عملیات تکمیلی - اصلاحی ورزش ها  

دانلود فایل کلی کتاب
دانلود پودمان یک (برنامه ریزی تمرین)
دانلود پودمان دو (پیشگیری از آسیب های ورزشی)
دانلود پودمان سه (جدول مسابقات) بخش اول
دانلود پودمان سه (جدول مسابقات) بخش دوم

دانلود پودمان چهار (پیکر سنجی)

دانلود پودمان پنج (بدنسازی مدرن)

ادامه مطلب  

عملیات تکمیلی - اصلاحی ورزش ها  

دانلود فایل کلی کتاب
دانلود پودمان یک (برنامه ریزی تمرین)
دانلود پودمان دو (پیشگیری از آسیب های ورزشی)
دانلود پودمان سه (جدول مسابقات) بخش اول
دانلود پودمان سه (جدول مسابقات) بخش دوم

دانلود پودمان چهار (پیکر سنجی)

دانلود پودمان پنج (بدنسازی مدرن)

ادامه مطلب  

عملیات تکمیلی - اصلاحی ورزش ها  

دانلود فایل کلی کتاب
دانلود پودمان یک (برنامه ریزی تمرین)
دانلود پودمان دو (پیشگیری از آسیب های ورزشی)
دانلود پودمان سه (جدول مسابقات) بخش اول
دانلود پودمان سه (جدول مسابقات) بخش دوم

دانلود پودمان چهار (پیکر سنجی)

دانلود پودمان پنج (بدنسازی مدرن)

ادامه مطلب  

عملیات تکمیلی - اصلاحی ورزش ها  

دانلود فایل کلی کتاب
دانلود پودمان یک (برنامه ریزی تمرین)
دانلود پودمان دو (پیشگیری از آسیب های ورزشی)
دانلود پودمان سه (جدول مسابقات) بخش اول
دانلود پودمان سه (جدول مسابقات) بخش دوم

دانلود پودمان چهار (پیکر سنجی)

دانلود پودمان پنج (بدنسازی مدرن)

ادامه مطلب  

نماز جمعه ششم مهر 97  

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه منطقه رودپی شهرستان ساری (شهر فرح آباد) نمازعبادی ساسی جمعه ششم مهر 1397 فرح آباد به امامت حجت الاسلام حاج شیخ محمد عابدی فیروزجایی امام جمعه شهر فرح آباد درمصلی جمعه برگزارگردید و در پایان تقدیر و تشکر از برگزارکنندگان یادواره 110تن از شهدای منطقه رودپی درروستای مرزرود را داشتند.

ادامه مطلب  

نماز جمعه ششم مهر 97  

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه منطقه رودپی شهرستان ساری (شهر فرح آباد) نمازعبادی ساسی جمعه ششم مهر 1397 فرح آباد به امامت حجت الاسلام حاج شیخ محمد عابدی فیروزجایی امام جمعه شهر فرح آباد درمصلی جمعه برگزارگردید و در پایان تقدیر و تشکر از برگزارکنندگان یادواره 110تن از شهدای منطقه رودپی درروستای مرزرود را داشتند.

ادامه مطلب  

نماز جمعه ششم مهر 97  

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه منطقه رودپی شهرستان ساری (شهر فرح آباد) نمازعبادی ساسی جمعه ششم مهر 1397 فرح آباد به امامت حجت الاسلام حاج شیخ محمد عابدی فیروزجایی امام جمعه شهر فرح آباد درمصلی جمعه برگزارگردید و در پایان تقدیر و تشکر از برگزارکنندگان یادواره 110تن از شهدای منطقه رودپی درروستای مرزرود را داشتند.

ادامه مطلب  

نماز جمعه ششم مهر 97  

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه منطقه رودپی شهرستان ساری (شهر فرح آباد) نمازعبادی ساسی جمعه ششم مهر 1397 فرح آباد به امامت حجت الاسلام حاج شیخ محمد عابدی فیروزجایی امام جمعه شهر فرح آباد درمصلی جمعه برگزارگردید و در پایان تقدیر و تشکر از برگزارکنندگان یادواره 110تن از شهدای منطقه رودپی درروستای مرزرود را داشتند.

ادامه مطلب  

مراسم زینبیون و نوباوگان حسینی درمصلی شهر فرح آباد  

به گزارش روابط عمومی وتبلیغات نمازجمعه رودپی (شهر فرح اباد) ،مراسم زینبیون و نوباوگان حسینی در مصلای شهر فرح آباد با سخنرانی حجت الاسلام عابدی امام جمعه محترم شهر فرح آباد و حجت الاسلام نوربخش درمصلی شهرفرح اباد برگزار گردید.

ادامه مطلب  

مراسم زینبیون و نوباوگان حسینی درمصلی شهر فرح آباد  

به گزارش روابط عمومی وتبلیغات نمازجمعه رودپی (شهر فرح اباد) ،مراسم زینبیون و نوباوگان حسینی در مصلای شهر فرح آباد با سخنرانی حجت الاسلام عابدی امام جمعه محترم شهر فرح آباد و حجت الاسلام نوربخش درمصلی شهرفرح اباد برگزار گردید.

ادامه مطلب  

مراسم زینبیون و نوباوگان حسینی درمصلی شهر فرح آباد  

به گزارش روابط عمومی وتبلیغات نمازجمعه رودپی (شهر فرح اباد) ،مراسم زینبیون و نوباوگان حسینی در مصلای شهر فرح آباد با سخنرانی حجت الاسلام عابدی امام جمعه محترم شهر فرح آباد و حجت الاسلام نوربخش درمصلی شهرفرح اباد برگزار گردید.

ادامه مطلب  

نماز جمعه شانزدهم شهریور 97  

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه منطقه رودپی شهرستان ساری (شهر فرح آباد)نمازعبادی ساسی جمعه شانزدهم  شهریور 1397 فرح آباد به امامت حجت الاسلام حاج شیخ محمد عابدی فیروزجایی امام جمعه شهر فرح آباد درمصلی جمعه برگزارگردید.

ادامه مطلب  

نماز جمعه شانزدهم شهریور 97  

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه منطقه رودپی شهرستان ساری (شهر فرح آباد)نمازعبادی ساسی جمعه شانزدهم  شهریور 1397 فرح آباد به امامت حجت الاسلام حاج شیخ محمد عابدی فیروزجایی امام جمعه شهر فرح آباد درمصلی جمعه برگزارگردید.

ادامه مطلب  

نماز جمعه شانزدهم شهریور 97  

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه منطقه رودپی شهرستان ساری (شهر فرح آباد)نمازعبادی ساسی جمعه شانزدهم  شهریور 1397 فرح آباد به امامت حجت الاسلام حاج شیخ محمد عابدی فیروزجایی امام جمعه شهر فرح آباد درمصلی جمعه برگزارگردید.

ادامه مطلب  

نماز جمعه شانزدهم شهریور 97  

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه منطقه رودپی شهرستان ساری (شهر فرح آباد)نمازعبادی ساسی جمعه شانزدهم  شهریور 1397 فرح آباد به امامت حجت الاسلام حاج شیخ محمد عابدی فیروزجایی امام جمعه شهر فرح آباد درمصلی جمعه برگزارگردید.

ادامه مطلب  

جزوه ی فصل اول درس خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها  

جزوه ی فصل اول درس خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها، به صورت سه فایل مجزا، از طریق پیوندهای ذیل قابل دریافت است:
https://www.uplooder.net/files/1682c8fb0d60e157ae46d5049a78eff6/CH-1-1.pdf.html
https://www.uplooder.net/files/691441fd2b69ca19ab696ac6a9231603/CH-1-2.pdf.html
https://www.uplooder.net/files/17d9b9366b82a7c86abfc707c3246d1a/CH-1-3.pdf.html

ادامه مطلب  

کتاب توسعه سلامت و سبک زندگی با ورزش  

دانلود فایل کامل
پودمان 1: برنامه ریزی بازی ها و ورزش های سنتی
پودمان 2: روان شناسی ورزشی
پودمان 3: برنامه ریزی تغذیه ورزشی
پودمان 4: برنامه ریزی ورزش برای سطوح مختلف سلامت (افراد دارای معلولیت)
پودمان 5: برنامه ریزی ورزش در فضاهای سرپوشیده و روباز

ادامه مطلب  

کتاب توسعه سلامت و سبک زندگی با ورزش  

دانلود فایل کامل
پودمان 1: برنامه ریزی بازی ها و ورزش های سنتی
پودمان 2: روان شناسی ورزشی
پودمان 3: برنامه ریزی تغذیه ورزشی
پودمان 4: برنامه ریزی ورزش برای سطوح مختلف سلامت (افراد دارای معلولیت)
پودمان 5: برنامه ریزی ورزش در فضاهای سرپوشیده و روباز

ادامه مطلب  

نمازعبادی سیاسی جمعه 19مرداد1397شهر فرح آباد منطقه رودپی شهرستان ساری  

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه رودپی شهرستان ساری (شهر فرح آباد)نماز عبادی سیاسی جمعه 19 مرداد شهر فرح آباد منطقه رودپی شهرستان ساری به امامت حجت الاسلام حاج شیخ محمد عابدی فیروزجایی امام جمعه شهر فرح آباد در مصلی جمعه برگزار گردید

ادامه مطلب  

نمازعبادی سیاسی جمعه 19مرداد1397شهر فرح آباد منطقه رودپی شهرستان ساری  

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه رودپی شهرستان ساری (شهر فرح آباد)نماز عبادی سیاسی جمعه 19 مرداد شهر فرح آباد منطقه رودپی شهرستان ساری به امامت حجت الاسلام حاج شیخ محمد عابدی فیروزجایی امام جمعه شهر فرح آباد در مصلی جمعه برگزار گردید

ادامه مطلب  

نمازعبادی سیاسی جمعه 19مرداد1397شهر فرح آباد منطقه رودپی شهرستان ساری  

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه رودپی شهرستان ساری (شهر فرح آباد)نماز عبادی سیاسی جمعه 19 مرداد شهر فرح آباد منطقه رودپی شهرستان ساری به امامت حجت الاسلام حاج شیخ محمد عابدی فیروزجایی امام جمعه شهر فرح آباد در مصلی جمعه برگزار گردید

ادامه مطلب  

نمازعبادی سیاسی جمعه 19مرداد1397شهر فرح آباد منطقه رودپی شهرستان ساری  

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه رودپی شهرستان ساری (شهر فرح آباد)نماز عبادی سیاسی جمعه 19 مرداد شهر فرح آباد منطقه رودپی شهرستان ساری به امامت حجت الاسلام حاج شیخ محمد عابدی فیروزجایی امام جمعه شهر فرح آباد در مصلی جمعه برگزار گردید

ادامه مطلب  

کلاس قصه گویی30مهر1397  

این فعالیت بر مبنای کتاب است و با قصه گویی  کمک به رشد فکری و اخلاقی کودکان خواهیم نمود.
در این برنامه ضمن قصه گویی به صورت غیر مستقیم روش های برخورد با پدر بزرگ و مادر بزرگ و رعایت حال بزرگترها و آشنایی با حیوانات وحشی، بازی چسبناک و آموزش نقاشی از جوجه تیغی انجام شد.

ادامه مطلب  

بیتوته کردن تعدادی اززائرین پیاده استرالیایی و لبنانی و سودان ودوتن اززائرین پیاده گیلانی درمسیرکوفه به کربلا راه علماو  

بیتوته
کردن تعدادی اززائرین پیاده استرالیایی و لبنانی و سودان ودوتن اززائرین پیاده
گیلانی درمسیرکوفه به کربلا راه علماو درمنزل و پذیرایی کردن یکی ازاسرای عراقی که
مدت ده سال درکهریزک تهران در هشت سال دفاع مقدس که بنابه اظهاراسیرعراقی به اجباربه
جنگ بابرادران ایرانی آمده بودوالا صدام تمام خانواده وعشیره اش را اعدام می کرد
ارسالی زائراولی اربعین لطفی مشهدمقدس

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >