شعر ولادت امام زمان عج  

نیمه ی شعبان شد و هنگام عیدعید گل فاطمه(س)، عید سعید
ای همه ی منتظران ظهورای همگی شهره ی شهر و صبور
شعر من امروز اگر مثنوی استحامل صدها سخن معنوی است
شرح گل فاطمه(س) است این مقالاو كه سراپاست كمال و جمال
مهدی زهرا (س) و ابوالقاسم است اوست اباصالح و او قائم است
او پسر فاطمه (س) و حیدر(ع) استآمر معروف و به ما رهبر است
معنی احسان و فداكاری است اسوه ی دین داری و بیداری است
بدر تمام است گل فاطمه(س)اوست به تاریكی شب خاتمه
تالی و همتای كتاب خداستمعنی قرا

ادامه مطلب  

شعر ولادت امام زمان عج  

نیمه ی شعبان شد و هنگام عیدعید گل فاطمه(س)، عید سعید
ای همه ی منتظران ظهورای همگی شهره ی شهر و صبور
شعر من امروز اگر مثنوی استحامل صدها سخن معنوی است
شرح گل فاطمه(س) است این مقالاو كه سراپاست كمال و جمال
مهدی زهرا (س) و ابوالقاسم است اوست اباصالح و او قائم است
او پسر فاطمه (س) و حیدر(ع) استآمر معروف و به ما رهبر است
معنی احسان و فداكاری است اسوه ی دین داری و بیداری است
بدر تمام است گل فاطمه(س)اوست به تاریكی شب خاتمه
تالی و همتای كتاب خداستمعنی قرا

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1